รู้จักข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐานจัดการองค์กรระดับสากล

ISO 9001 หรือ Quality Management System เป็นมาตรฐานการจัดการองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยบริษัทที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยมีข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ดังต่อไปนี้ 

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001

  1. กำหนดขอบเขตของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า 
  2. บริบทขององค์กร โดยองค์กรต้องพิจารณาข้อกำหนดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการบริหารคุณภาพ รวมถึงการนำไปจัดทำ และพัฒนาในด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
  3. การเป็นผู้นำ โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และผ่านข้อกำหนดของ ISO 9001 รวมถึงการออกนโยบายให้พนักงานทุกคนในองค์กร นอกจากนี้จะต้องกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร 
  4. การวางแผน หลังจากนั้นจะต้องมีการวางแผน ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็น ต่างๆ ที่จะทำให้การบริหารและการปรับปรุงคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001 ได้
  5. การสนับสนุน องค์กรจะต้องมีจัดสรรทรัพยากร บุคลากร และสิ่งต่างๆ ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน และมีการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. การประเมินสมรรถนะ ตรวจติดตาม วิเคราะห์ รวมถึงสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 
  8. ปรับปรุง ให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001 

 

แม้ว่าการเริ่มต้นปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO 9001 จะยุ่งยาก แต่ในอนาคตจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพิ่มคุณภาพของสินค้า รวมถึงการได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า