เปิดเหตุผลเราตรวจวิเคราะห์น้ำรอบโรงงานกันไปทำไม

  • Health

ตามกฎหมายแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งจะต้องมีการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน ซึ่งการตรวจวิเคราะห์น้ำรอบโรงงานก็เป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่อยู่ในกฎหมายที่โรงงานจะต้องดำเนินการ ซึ่งสาเหตุที่เราจะต้องตรวจวิเคราะห์น้ำมีดังต่อไปนี้

 

เปิดเหตุผลเราตรวจวิเคราะห์น้ำรอบโรงงานกันไปทำไม

 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม ย่อมจะทำให้เกิดน้ำเสียและการปนเปื้อนของสารเคมี หากไม่มีการควบคุมหรือปล่อยปละละเลย อาจจะทำให้มีน้ำเสียปนออกมาและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เน่าเสีย หรือว่าพืชผักต่างๆ ที่จะปนเปื้อนสารพิษจากโรงงาน

 

ป้องกันสุขภาพของคนในชุมชน 

การปล่อยน้ำเสียหรือสารเคมีปะปนลงในแหล่งน้ำ จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งและหากสะสมในร่างกายนานเข้าก็อาจจะเกิดโรคต่างๆ ตามมาได้เช่นกัน 

 

รักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เน่าเสีย

หากว่ามีสารเคมี หรือสิ่งอื่นๆ ปนเปื้อนลงมากับน้ำ ย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำ นานวันเข้าน้ำบริเวณโดยรอบอาจจะเน่าเสีย ส่งผลต่อระบบนิเวศในน้ำ ทำให้ปลา สัตว์น้ำ และพืชน้ำต่างๆ ได้รับผลกระทบ และคนอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม กล่าวคือ หากว่ามีสารพิษตกค้างในสัตว์น้ำ เมื่อเรารับประทานปลาหรือสัตว์น้ำนั้นเข้าไป ก็อาจจะทำให้เราได้รับสารพิษดังกล่าวตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับหากว่าเรานำน้ำมารดผักผลไม้ เราก็อาจจะได้รับสารพิษผ่านน้ำที่รดผักผลไม้ด้วยเช่นกัน 

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การตรวจวิเคราะห์น้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะน้ำที่สามารถปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัด และเป็นน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งต่อร่างกายคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม